SanctionsKill Statement an Kreyol

Sanksyon Etazini ak peyi restavèk li yo enpoze kont peyi k ap reziste ajanda l yo, se yon
zamdegè ekonomik ki lakòz yon mankman kwonik nan pwodui premyè nesesite debaz yo, anpil
boulvèsman ekonomik, yon enflasyon monetè kawotik, grangou pwograme, maladi ak povrete.
Nan tout peyi, se sa ki pi pòv yo ak pi fèb yo tankou – ti bebe, timoun, moun ki gen maladi
kwonik yo ak granmoun aje yo – se yo ki premye viktim sanksyon yo.
Sanksyon Etazini enpoze yo vyole lwa entènasyonal yo, yo se yon zouti pou fòse chanjman
rejim. Se yon tyè nan limanite sanksyon yo afekte sètadi 39 peyi. Enpoze sanksyon, se yon krim
kont limanite: sanksyon yo sèvi pou fè entèvansyon militè, ranvèse gouvènman ak mouvman
popilè yo. Sanksyon yo pote gwo èd ekonomik ak militè pou fòs reyaksyonè yo k ap sipòte
enperyalis meriken an.
Dominasyon ekonomik Etazini an ak plis pase 800 baz militè yo genyen atravè mond lan egzije
pou tout lòt peyi yo patisipe nan aksyon etrangleman ekonomik lan. Yo dwe fini ak tout relasyon
komèsyal nòmal, otreman yo riske wè zam Wall Street pwente sou yo. Se Bank yo ak enstitisyon
finansye yo ki responsab devastasyon kominote nou yo Ozetazini ak lakay nou, se yo menm
ankò k ap piye peyi etranje yo.
Anpil òganizasyon ap goumen lontan kont sanksyon ak lagè ekonomik lan. Kounye a se yon
okazyon pou nou konbine fòs nou ansanm pou n kapab ogmante konsyans pèp la sou pwoblèm
kritik sa a.

Sanksyon yo touye!   *  Sanksyon yo se lagè!   *.  Sanksyon yo dwe fini kounye a!

Gwo kanpay sa a ap gen ladann l, pwotestasyon ak manifestasyon, espresyon, petisyon ak tout
lòt fòm aksyon edikatif.

email: Info@SanctionsKill.org